Huawei Nanjing

Huawei in Nanjing, China

o   Product: String2
o   Doors: F100 Flush Glass Door
o   Specials: Curved walls